Chính sách bảo mật
Privacy Policy

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@chauphavn.com.
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info@chauphavn.com.

Tại chauphavn.com, sự riêng tư của khách truy cập là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được chauphavn.com tiếp nhận và thu thập cũng như cách chúng được sử dụng.
At chauphavn.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by chauphavn.com and how it is used.

File nhật ký
Giống như nhiều trang Web khác, chauphavn.com sử dụng các file nhật ký. Thông tin bên trong file nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát và số lần nhấp để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin khác không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.
Log Files

Like many other Web sites, chauphavn.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookie và Web Beacons
chauphavn.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin người dùng cụ thể về những trang mà người dùng truy cập hoặc ghé thăm, tùy chỉnh nội dung trang Web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.
Cookies and Web Beacons

chauphavn.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

Cookie DoubleClick DART
.:: Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên chauphavn.com.
.:: Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép Google phân phát quảng cáo cho người dùng dựa trên lượt truy cập của họ vào chauphavn.com và các trang web khác trên Internet.
.:: Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google tại địa chỉ http://www.google.com/privacy_ads.html
DoubleClick DART Cookie

.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on chauphavn.com.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to chauphavn.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và web beacons trên trang web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm: Google Adsense
Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include: Google Adsense

Các nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng công nghệ để các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên chauphavn.com gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của họ và/hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy.
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on chauphavn.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and/or to personalize the advertising content that you see.

chauphavn.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.
chauphavn.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật của các nhà quảng cáo bên thứ ba để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động của chúng cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia một số quảng cáo nhất định. Chính sách bảo mật của chauphavn.com không áp dụng và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.
You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. chauphavn.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể tắt thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.
If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.