Điều khoản và Điều kiện
Terms and Conditions

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chauphavn.com. Hãy đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản sử dụng của trang web chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@chauphavn.com.
Below are the Terms and Conditions for use of chauphavn.com. Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the following terms of use of our website, please contact us on the following email address info@chauphavn.com.

Bằng cách truy cập vào nội dung của chauphavn.com (sau đây gọi là trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và rời đi ngay lập tức.
By accessing the content of chauphavn.com (hereafter referred to as website) you agree to the terms and conditions set out herein and also accept our Privacy Policy. If you do not agree to any of the terms and conditions you should not continue to use the Website and leave immediately.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.
You agree that you shall not use the website for any illegal purposes, and that you will respect all applicable laws and regulations.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.
You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt or manipulate the content or information available on the website or reduce the overall functionality of the website.

Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn có thể tin rằng tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.
You agree not to compromise the security of the website or attempt to gain access to secured areas of the website or attempt to access any sensitive information you may believe exist on the website or server where it is hosted.

Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí pháp lý do chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.
You agree to be fully responsible for any claim, expense, losses, liability, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions in this agreement and to which you will have agreed if you continue to use the website.

Việc sao chép, phân phối dưới bất kỳ hình thức nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Từ ngữ trên trang web và hình ảnh, biểu tượng, văn bản và các thông tin khác là tài sản của chauphavn.com (trừ khi có quy định khác).
The reproduction, distribution in any method whether online or offline is strictly prohibited. The work on the website and the images, logos, text and other such information is the property of chauphavn.com (unless otherwise stated).

Từ chối trách nhiệm
Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác thông tin được trình bày trên trang web của mình và cố gắng cập nhật thông tin đó càng nhiều càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.
Disclaimer
Though we strive to be completely accurate in the information that is presented on our site, and attempt to keep it as up to date as possible, in some cases, some of the information you find on the website may be slightly outdated.

chauphavn.com có quyền thực hiện bất kỳ điều chỉnh hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
chauphavn.com reserves the right to make any modifications or corrections to the information you find on the website at any time without notice.

Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng
Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được đề cập ở trên.
Change to the Terms and Conditions of Use
We reserve the right to make changes and to revise the above mentioned Terms and Conditions of use.

Sửa đổi lần cuối: 20-07-2021
Last Revised: 20-07-2021